Amway - Website Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de officiële Amway Nederland website.

 

Amway - Website Gebruiksvoorwaarden

 

Toegang tot en het gebruik van de www.amway.nl website (hierna de “Amway Website”) en de informatie, materialen, producten en diensten die beschikbaar zijn via de Amway Website zijn onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden (de “Website Gebruiksvoorwaarden”).

 

Daarnaast gelden voor Amway Business Owners (ABOs) en Members, de Amway Gedragsregels en de Amway Beleidsdocumenten en gelden voor aankopen van producten of diensten de “Amway Verkoopsvoorwaarden”.

Deze Website Gebruiksvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd herzien worden. Herziene versies zullen op de Amway Website geplaatst worden en zullen direct in werking treden. Wanneer u de Amway Website gebruikt dient u regelmatig te verifiëren of de Website Gebruiksvoorwaarden herzien of gewijzigd zijn.

De Amway Website geeft informatie over Amway, de “Amway Zakelijke Mogelijkheid” en Amway producten en diensten en is bedoeld voor gebruik in Nederland en is gebaseerd op Nederlands recht. Amway accepteert geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Amway Website vanuit andere landen.

1. Door Wachtwoord Beschermde Delen van de Amway Website

2. Amway Privacyverklaring en Privacybeleid

3. Auteursrecht en Gebruik van Materialen op de Amway Website

4. Links naar Andere Websites

5. Links vanaf Andere Websites naar de Amway Website

6. Beperking van Aansprakelijkheid, Uitsluiting van Garanties en Vrijwaring

7. Het Beperken of Blokkeren van de Toegang tot de Amway Website voor Overtreding van deze Website Gebruiksvoorwaarden

8. Geldigheid van Afzonderlijke Bepalingen

9. Keuze van Toepasselijk Recht, Jurisdictie en Forum

 

1. Door Wachtwoord Beschermde Delen van de Amway Website

De door wachtwoord beschermde delen van de Amway Website zijn uitsluitend bestemd voor ABOs en hun klanten en Members in Nederland. Indien u nog geen ABO kent en contact met een ABO wilt opnemen, kunt u het contactformulier gebruiken dat beschikbaar is op www.amway.nl.

Let op:Wachtwoorden mogen niet verstrekt worden aan derden en dienen beschermd te worden tegen ongeautoriseerde toegang. Indien u bekend wordt met ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord dient u direct Amway op de hoogte stellen. Amway accepteert geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor schade die veroorzaakt is door oneigenlijk gebruik van wachtwoorden.

2. Amway’s Privacyverklaring en Privacybeleid

Alle persoonsgegevens die verstrekt worden aan Amway tijdens het gebruik van de Website zullen verwerkt worden in overeenstemming met de Privacyverklaring voor Websitebezoekers. Indien u zich registreert of inlogt als ABO of Member, geldt in aanvulling het Privacybeleid voor ABOs en Members. Indien u zich registreert of inlogt als Klant geld in aanvulling het Privacybeleid voor Klanten.

 Alle informatie die u aan Amway verstrekt gedurende uw gebruik van de Amway Website dient correct, compleet en up-to-datete zijn. Indien wij aanleiding hebben om te vermoeden dat incorrecte, incomplete of niet up-to-date informatie is verstrekt kan de toegang tot de Amway Website worden beperkt of geblokkeerd.

3. Auteursrecht en Gebruik van de Amway Website Materialen

De Amway Website en materialen die beschikbaar worden gemaakt op de Amway Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, handelsnamen en merkenrechten, met inbegrip van de naam “Amway” en het Amway-logo, en zijn het eigendom van Amway of worden door Amway gebruikt onder een licentie of met toestemming van de eigenaar van deze rechten. Materialen die beschermd worden door dergelijke intellectuele eigendomsrechten zijn onder andere het design, de layout en het uiterlijk van de Website, weergaves, foto’s en beelden, verhalen en andere materialen die beschikbaar zijn op de Amway Website (tezamen de “Website Materialen”).

Website Materialen mogen alleen verveelvoudigd, verspreid of openbaar gemaakt worden of anderszins gepresenteerd worden met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Amway. Als een uitzondering op de regel verstrekt Amway aan ABOs en Members een beperkte, niet-exclusieve, herroepbare licentie om de Website Materialen te gebruiken voor bedrijfsactiviteiten van de ABO of Member door middel van het downloaden, opslaan, printen, kopiëren, delen en vertonen van Website Materialen, mits het Materiaal niet wordt aangepast en de oorsprong van de informatie wordt aangeduid in het geval dat de Website Materialen worden verstrekt aan derde partijen. Indien u verdere vragen heeft omtrent het gebruik van de Website Materialen, neem dan contact met ons op via het Contactformulier.

Het recht om de door wachtwoord beschermde delen van de Amway Website te gebruiken als ABO of Members eindigt wanneer de ABO/Member overeenkomst wordt beëindigd, zonder dat Amway nadere stappen hoeft te ondernemen. In het geval van beëindiging dient de ABO of Member alle opgeslagen, geprinte of gekopieerde materialen te vernietigen, tenzij deze bewaard dienen te worden om te voldoen aan juridische vereisten.

4. Links naar Andere Websites

We kunnen links plaatsen naar andere websites waarover we geen controle hebben. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie of materialen die beschikbaar zijn op websites van derden. We raden u aan de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaringen van alle websites van derden te lezen voordat u gebruikt maakt van deze websites of uw persoonsgegevens of andere informatie verstrekt aan of via deze websites.

5. Links van Andere Websites naar de Amway Website

Het plaatsen van links van websites van derden naar www.amway.xy vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van Amway. Indien u een link wilt plaatsen vanaf andere websites, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen middels het Contactformulier.

6. Beperking van Aansprakelijkheid, Uitsluiting van Garanties en Vrijwaring

Voor zover toegestaan onder toepasselijk recht, zullen noch Amway noch haar gelieerde ondernemingen aansprakelijk zijn voor enige directe of indirect schade, gevolgschade, of enige andere vorm van schade, waaronder maar niet beperkt tot zaakschade, immateriële schade en economische schade, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van of toegang tot de Amway Website, of voor gevallen waar u geen gebruik kunt maken van of toegang kunt krijgen tot de Amway Website en haar inhoud.

Amway zal redelijke inspanningen verrichten om er zorg voor te dragen dat op deze Website beschikbare informatie en materialen correct zijn. Amway kan echter niet garanderen dat de informatie en materialen accuraat zijn en aanvaardt geen verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor het accuraat, volledige of authentiek zijn van de informatie en materialen die beschikbaar zijn op deze Website. Wij geven geen garantie dat de Amway Website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat de Website geen virussen of andere componenten bevat die schadelijk kunnen zijn voor apparatuur of software die u mogelijk gebruikt en wij garanderen niet dat de Amway Website op ieder moment of op een specifiek moment beschikbaar zal zijn.

U vrijwaart Amway van iedere aansprakelijkheid en schade die verband houdt met een schending door u van deze Website Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van de Amway Website.

7. Het Beperken of Blokkeren van de Toegang tot de Amway Website voor Overtreding van deze Website Gebruiksvoorwaarden

In het geval van een schending van deze Website Gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder het gebruik van de Amway Website of delen daarvan voor een andere doel dan waarvoor zij bedoeld zijn, kan Amway uw toegang tot de Amway Website beperken of blokkeren.

Amway behoudt zich in het algemeen het recht voor om gedeeltelijk of in zijn geheel de Website of haar inhoud wijzigen, blokkeren of beëindigen voor welke reden dan ook.

8. Geldigheid van Afzonderlijke Bepalingen

Indien een van de bepalingen van deze Website Gebruikswaarden ongeldig is of ongeldig wordt verklaard door een rechtbank, zal dat niet de geldigheid van de overige bepalingen aantasten.

9. Keuze van Toepasselijk Recht, Jurisdictie en Forum

Het gebruik van de Amway Website en deze Website Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Tenzij bij rechte anders bepaald, zal een Nederlandse rechtbank exclusieve jurisdictie hebben om geschillen te beslechten die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Amway Website of deze Website Gebruiksvoorwaarden.